Општинско Основно Училиште
„Киро Глигоров“ – Скопје

УЧИЛИШНИ СЕКЦИИ

2020-10-07 18:42:54

Со цел да се истакнат афинитетите на учениците по одделни предмети, училиштето нуди можност за избор на секција. Секциите се дел од слободните ученички активности, а нудат можност учениците со помош на наставниците да ги прошируваат своите знаења и да учествуваат на натпревари и манифестации во училиштето, општината и градот.

Во нашето училиште за учебната 2021/22 работат следните секции:

I одделение

 • Музичко ритмичка секција;
 • EKO секција;

II одделение

 • EKO секција;
 • Математичка секција;
 • Креативна работилница;
 • Музичко ритмичка секција;
 • Литературна секција;
 • Драмска секција;
 • Секција за презентација и јавен настап;
 • Секција за игри без граници;

III одделение

 • Креативна работилница;
 • Еко секција
 • Драмско секција;
 • Музичко ритмичка секција;
 • ИТ Генијалци
 • Ликовна секција;

IV одделение

Изборни предмети за учебната 2021/22 според новата концепција

1. Изборни предмети за проширување на знаењата од задолжителните наставни предмети:

· Заштита на животната средина

· Анализа и пишување поезија

2. Изборни предмети за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните програми:

· Градинарство/хортикултура

· Театарски работилници

3. Изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој на учениците:

· Образование за животни вештини

· Финансиска писменост

4.Спортско- рекреативен карактер:

· Одбојка

· Јога

 V одделение

 • Литературна секција;
 • Ликовна секција;

Англиски јазик

 • Клуб на читатели;

Германски јазик

 • Германска секција; 

Историја

 • Историска секција; 

Биологија и Хемија

 • Биолошко - хемиска секција;

Мтематика и Физика

Математичко - физичка секција;

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner