Општинско Основно Училиште
„Киро Глигоров“ – Скопје

Вработени

2020-02-03 15:46:41

Преглед на одделенските наставници по паралелки во учебната 2022/2023 година:

 

Реден број Име и презиме на наставник Паралелка
1.  Татјана Ивановска Ia
2.  Ирина Велјановска
3. Анета Мицковска 
4.  Менка Чадиноска
5.  Јасмина Лунеска
6. Искра Алексиевска
7.  Тања Поповска Грујовски
8. Јадранка  Цуклевски
9. Бранка Јакимовска  IIа 
10.  Маја Штимац
11. Соња Јовановиќ Крстевска  IIб
12. Ивана Нешовска  
13. Ана Накова  IIв
14.    Снежана Трајковска
15. Инека Мостерман  IIг
16.  Ирена Миноска
 17.  Вилма Поповиќ    IIIа
  18.    Вања Василевска Тимковска
 19.   Ленче Кузмановска   IIIб
  20.   

Розика Ристевски 

  21.    Билјана Ивановски   IIIв
 22.   Елена Новакова 
  23.    Билјана Васиќ  IIIг
     24  Елена Јурттутан  
     25. Ирена Пешевска IVа
     26.  Катерина Кузмановска - Гаштов   IVб 
    27. Весна Трифуноска - Чижбановска  IVв
     28.  

Лидија Панова -Стојановска  

 

     29.  

Маја Савеска- Станковска 

 

     30. Бојана Баџакова  Продолжен престој

 

Преглед на предметни наставнициво учебната 2020/2021 година:

 

Реден број

Име и презиме на наставник

 

Предмет

 1. 

Сања Пејчиновска Крстиќ   

 

Македонски јазик 

2. 

 

 Даниела Паневска Саздовска Македонски јазик 
3. 

Благица Блажевска Богдановска 

 

Англиски јазик
4..

Ѓорѓи Ристески 

 

Англиски јазик
 5.  

 Катица Лазовска

 

Англиски јазик
 6. 

  Катерина Исаевска 

 

Германски јазик
            7.

Фросина Мантева 

 

Физика
            8.

Маријана Крстеска

Математика

 

            9. 

 Игор Сасански

 

Математика
           10.

Јасмина Драгеска 

Хемија - Биологија -Природни науки

          11.  Елена Стојилковска

Географија - Природни науки

 

           12.  Слаѓана Елезовиќ

Информатика

 

          13.  Јана Трајковска

Историја - Граѓанско образование

 

          14. Снежана Шумковска 

Ликовно образование

 

          15.  Оливер Кузмановски

Музичко образование

 

          16.  Катерина Георгиева 

Техничко образование

 

            17.  Предраг Трајковски 

Физичко и здравствено образование

 

             18. Емилија Јаничиќ

Физичко и здравствено образование

 

            19. 

Николче Тодоровски

 

Физичко и здравствено образование

             20. Горица Бошкоска 

Класична култура на европски религии - Етика - Иновации

 

             21.  Маја Јакимовска

Вештини на живеење

 

 

 

Структура на раководниот, стручниот, наставниот кадар и другиот вработен персонал во училиштетo

 

Име и презиме

Работна позиција

Билјана Билбиловска

 

Директор

Емилија Арсовска

 

Секретар

Марина Стојановска

 

Педагог

Татјана Багеска

 

Специјален едукатор и рехабилитатор

 

Технички персонал и останати вработени

Лиле Антиќ - хигиеничар;

Славица Ангеловска  - хигиеничар;

Санија Раиф - хигиеничар;

Анета Петровска - хигиеничар; 

Гаврил Манчевски - хигиеничар; 

Петре Доневски - економ;

 

Лица овластени да посредуваат информации од јавен карактер на ООУ „Киро Глигоров“ - Скопје - Центар:

1. Ана Накова 

2. Емилија Арсовска

Лице овластено за вршење на обработка на лични податоциАна Накова

Офицер за заштита на лични податоци Емилија Арсовска 

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner