Општинско Основно Училиште
„Киро Глигоров“ – Скопје

Вработени

2020-02-03 15:46:41

Преглед на одделенските наставници по паралелки во учебната 2023/2024 година:

 

Реден број Име и презиме на наставник Паралелка
1.

Лидија Панова -Стојановска

Ia
2.

Билјана Васиќ 

3.

Вања Василевска Тимковска

4.  Бојана Баџакова Петровска
5.

Маја Савеска- Станковска   

6. Розика Ристевски 
7. Билјана Ивановски  
8.  Софче Пеева
9.  Татјана Ивановска IIа 
10.  Ирина Велјановска
11. Анета Мицковска  IIб
12.  Менка Чадиноска
13.  Јелена Богдановиќ IIв
14. Искра Алексиевска
15.  Тања Поповска Грујовски IIг
16. Јадранка  Цуклевски
17. Бранка Јакимовска  IIIа
18.  Маја Штимац
19. Соња Јовановиќ Крстевска  IIIб
20. Ивана Нешовска
21. Ана Накова  IIIв
22.    Елена Тасевска Јаневска
23. Инека Мостерман  IIIг
24.  Ирена Миноска
25. Вилма Поповиќ    IVа
26. Ленче Кузмановска  IVб 
27. Елена Новаковска  IVв
28.  Елена Јурттутан  IVг
29. Ирена Пешевска
30. Катерина Кузмановска - Гаштов 
31. Весна Трифуноска - Чижбановска
 32. Николина Младеновска
продолжен престој
  33. Даниела Душков продолжен престој

 

Преглед на предметни наставнициво учебната 2023/2024 година:

 

Реден број

Име и презиме на наставник

 

Предмет

 1. 

Сања Пејчиновска Крстиќ   

 

Македонски јазик 

2. 

 

 Даниела Паневска Саздовска Македонски јазик 
3. 

Благица Блажевска Богдановска 

 

Англиски јазик
4..

Ѓорѓи Ристески 

 

Англиски јазик
5.

 Катица Лазовска

Англиски јазик

 

 6.  

 Ивона Мицковска

Англиски јазик

 

 7. 

  Радица Миланова

 

Германски јазик
           8.

Фросина Мантева 

 

Физика
           9. Павлинка Цонева

Математика

 

          10. 

Мартина Алексовска 

Математика

 

          11.

Јасмина Драгеска 

Хемија Биологија - Природни науки

          12.  Елена Стојилковска

Географија - Природни науки

 

          13.  Слаѓана Елезовиќ

Информатика

 

          14.  Јана Трајковска

Историја - Граѓанско образование

 

          15. Снежана Шумковска 

Ликовно образование

 

          16.  Оливер Кузмановски

Музичко образование

 

          17.  Катерина Георгиева 

Техничко образование

 

            18.  Предраг Трајковски 

Физичко и здравствено образование

 

            19. Емилија Јаничиќ

Физичко и здравствено образование

 

             20. 

Николче Тодоровски

 

Физичко и здравствено образование

 

 21.  Јане Стојков

Физичко и здравствено образование

 

            22. Горица Бошкоска 

Класична култура на европски религии - Етика - Иновации

 

             23.  Маја Јакимовска

Вештини на живеење

 

 

 

Структура на раководниот, стручниот, наставниот кадар и другиот вработен персонал во училиштетo

 

Име и презиме

Работна позиција

Билјана Билбиловска

 

Директор

Емилија Арсовска

 

Секретар

Марина Стојановска

 

Педагог

Татјана Багеска

Специјален едукатор и рехабилитатор

 

Дијана Митевска 

Психолог

 

 Жана Шарковска

Библиотекар

 

 

Технички персонал и останати вработени

Лиле Антиќ - хигиеничар;

Славица Ангеловска  - хигиеничар;

Санија Раиф - хигиеничар;

Анета Петровска - хигиеничар; 

Гаврил Манчевски - хигиеничар; 

Петре Доневски - економ;

 

Лица овластени да посредуваат информации од јавен карактер на ООУ „Киро Глигоров“ - Скопје - Центар:

1. Ана Накова 

2. Емилија Арсовска

Лице овластено за вршење на обработка на лични податоциАна Накова

Офицер за заштита на лични податоци - Емилија Арсовска 

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner