Општинско Основно Училиште
„Киро Глигоров“ – Скопје

Вработени

2020-02-03 15:46:41

Преглед на одделенските наставници по паралелки во учебната 2020/2021 година:

 

Реден број Име и презиме на наставник Паралелка
1. Бранка Јакимовска  Ia
2.  Маја Штимац
3. Соња Јовановиќ Крстевска 
4. Даниела Захариева Душков  
5. Ана Накова 
6.    Снежана Трајковска
7. Инека Мостерман 
8.  Ирена Миноска
 9.  Вилма Поповиќ    IIа 
  10.    Вања Василевска Тимковска
 11.   Ленче Кузмановска   IIб
  12.   

Розика Ристевски 

  13.    Билјана Ивановски   IIв
 14.   Елена Новакова 
  15.    Билјана Васиќ  IIг
     16.   Елена Јурттутан  
     17. 

Ирена Пешевска  

IIIа
     18.   Татјана Ивановска 
     19.  Катерина Кузмановска - Гаштов   IIIб
    20.    

Јелена Брауновуќ 

.   21.  Весна Трифуноска - Чижбановска  IIIв
     22. 

Бојана Баџакова - Петровска 

     23.   Лидија Панова -Стојановска   IVа  
     24.   Маја Савеска- Станковска  IVб 
     25.  Тања Поповска - Грујовски 
     26.  Анета Мицковска 
     27.  Јасмина Лунеска Продолжен престој

 

Преглед на предметни наставнициво учебната 2020/2021 година:

 

Реден број

Име и презиме на наставник

 

Предмет

 1. 

Сања Пејчиновска Крстиќ   

 

Македонски јазик 
2. 

Благица Блажевска Богдановска 

 

Англиски јазик
3.

Ѓорѓи Ристески 

 

Англиски јазик
 4.  

 Катица Лазовска

 

Англиски јазик
 5. 

  Катерина Исаевска 

 

Германски јазик
          6.

Павлинка Цонева 

 

Математика - Физика
          7.

Убавка Џинов  

 

Хемија - Биологија
          8.

Јасмина Драгеска

Природни науки

 

          9. Вања Спирковска

Информатика

 

          10. Наташа Велковска  

Географија

 

         11.  Јана Трајковска

Историја 

 

         12. Снежана Шумковска 

Ликовно образование

 

         13.  Оливер Кузмановски

Музичко образование

 

         14. Катерина Георгиева 

Техничко образование

 

           15.  Предраг Трајковски 

Физичко и здравствено образование

 

           16.  Емилија Јаничиќ

Физичко и здравствено образование

 

           17.

Николче Тодоровски

 

Физичко и здравствено образование

            18.  Горица Бошкоска 

Етика и класична цивилизација

 

           19. Маја Јакимовска

Вештини на живеење

 

 

 

Структура на раководниот, стручниот, наставниот кадар и другиот вработен персонал во училиштетo

 

Име и презиме

Работна позиција

Билјана Билбиловска

 

Директор

Емилија Арсовска

 

Секретар

Марина Стојановска

 

Педагог

Татјана Багеска

 

Специјален едукатор и рехабилитатор

 

Технички персонал и останати вработени

Лиле Антиќ - хигиеничар;

Славица Ангеловска  - хигиеничар;

Санија Раиф - хигиеничар;

Анета Петровска - хигиеничар; 

Гаврил Манчевски - хигиеничар; 

Петре Доневски - економ;

 

Лица овластени да посредуваат информации од јавен карактер на ООУ „Киро Глигоров“ - Скопје - Центар:

1. Ана Накова 

2. Емилија Арсовска

Лице овластено за вршење на обработка на лични податоциАна Накова

Офицер за заштита на лични податоци Емилија Арсовска 

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner