Општинско Основно Училиште
„Киро Глигоров“ – Скопје

Лична карта на училиштето

2020-02-03 15:06:44

Име на училиштето

ООУ,,Киро Глигоров''

Адреса, општина, место

ул. Aдам Мицкиевиќ бр.14, Центар, Скопје

Телефон

02 614 27 44

02 614 27 45

070 296 661

Фах

/

e- маил

ooukirogligorov@yahoo.com

contakt@ooukirogligorov.edu.mk 

Основано од

03.09.2019г. Општина Центар -Скопје

Верификација – број на актот

12-9357/2

Година на верификација

26.08.2019г.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски јазик

Година на изградба

Од 2016г. До 2019г.

Тип на градба

тврда градба

Површина на објектот

12.100 м2  

Површина на училишниот двор

4.100 м2

Површина на спортски терени и игралишта

2.050 м2

Училиштето работи во смени

1 (една)

Начин на загревање на училиштето

централно греење

Број на одделенија

9

Број на паралелки

27

Број на ученици

 

Број на смени

1

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner