Општинско Основно Училиште
„Киро Глигоров“ – Скопје

Документи

2020-02-03 16:35:06

Годишна програма за работа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар во учебната 2023/2024

Самоевалуација на ООУ „Киро Глигоров“ за 2023 година

Барања и одговори во врска со инфорамциите од јавен карактер

Годишен извештај за работа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар за учебната 2022-2023 година

Завршни сметки на ООУ „Киро Глигоров“ - Центар за 2022 година

Завршна сметка за 2022 - 903

Завршна сметка за 2022 - 603

Завршна сметка за 2022 - 785

Завршна сметка за 2022 - 787

Полугодишен извештај за работа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар во учебната 2022-2023 година

Годишен извештај (од 1.1.2022 година до 31.12.2022) во врска со информации од јавен карактер

Протокол за постапка за пријавување и заштита на ученик - жртва на која било од формите на насилство, злоупотреба и занемарување

Измена и дополнување на Статутот на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар

Програма за Слободен изборен предмет УМЕТНОСТ за петто одделение

Програма за Слободен изборен предмет КОШАРКА за петто одделение

Програма за Слободен изборен предмет СЛИКАЊЕ/ЦРТАЊЕ/ВАЈАРСТВО за четврто одделение

Годишна програма за работа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар во учебната 2022-2023 година

Годишна програма за екскурзии и настава во природа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар во учебната 2022- 2023 година

Годишен извештај за работа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар за учебната 2021-2022 година 

Завршни сметки на ООУ „Киро Глигоров“ - Центар за 2021 година

Завршна сметка за 2021 - 603

Завршна сметка за 2021 - 785

Завршна сметка за 2021 - 787 

Завршна сметка за 2021 - 903 

Полугодишен извештај за работата на ООУ,, Киро Глигоров" Скопје - Центар во учебната 2021-2022 година

Годишен извештај (од 01.01.2021 до 31.12.2021) во врска со информации од јавен карактер

Самоевалуација на ООУ,, Киро Глигоров" за 2021 година

Годишна програма за работа на ООУ ,, Киро Глигоров" Скопје - Центар во учебната 2021-2022 година

Годишна програма за екскурзии и настава во природа на ООУ ,, Киро Глигоров" Скопје - Центар во учебната 2021-2022

Годишен извештај за работа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар за учебната 2020-2021 година

Етички кодекс за однесување на наставниците и стручните соработници во ООУ „Киро Глигоров“ Скопје, Центар 

Завршни сметки на ООУ „Киро Глигоров“ - Центар за 2020 година

 

 

 

Статут на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар

Полугодишен извешрај за работа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар  за учебната 2020/2021 година 

Годишен извештај (од 01.01. 2020 година до 31.12.2020 година) во врска со информации од јавен карактер

Годишна програма за работа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар во учебната 2020-2021 година

Годишна програма за екскурзии и настава во природа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар во учебната 2020 -2021 година    

Годишен извештај за работа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар за учебната 2019-2020 година

Одлука за информации од јавен карактер

Одлука за определување на службени лица за посредување со информации од јавен карактер на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар

Изјави за антикорупција на членовите на Училишен Одбор на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје Центар

Полугодишен извештај за работата на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје -Центар во учебната 2019-2020 година 

Годишна програма за работа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје -Центар во учебната 2019-2020 година

Годишна програма за екскурзии и настава во природа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар во учебната 2019 - 2020 година

Завршни сметки на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар за 2019 година

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner