Општинско Основно Училиште
„Киро Глигоров“ – Скопје

Документи

2020-02-03 16:35:06

Самоевалуација на ООУ,, Киро Глигоров" за 2021 година

Годишна програма за работа на ООУ ,, Киро Глигоров" Скопје - Центар во учебната 2021-2022 година

Годишна програма за екскурзии и настава во природа на ООУ ,, Киро Глигоров" Скопје - Центар во учебната 2021-2022

Годишен извештај за работа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар за учебната 2020-2021 година

Етички кодекс за однесување на наставниците и стручните соработници во ООУ „Киро Глигоров“ Скопје, Центар 

Завршни сметки на ООУ „Киро Глигоров“ - Центар за 2020 година

 

 

 

 Статут на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар

 Полугодишен извешрај за работа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар  за учебната 2020/2021 година 

 Годишен извештај (од 01.01. 2020 година до 31.12.2020 година) во врска со информации од јавен карактер

 Годишна програма за работа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар во учебната 2020-2021 година

 Годишна програма за екскурзии и настава во природа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар во учебната 2020 -2021 година    

Годишен извештај за работа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар за учебната 2019-2020 година

Одлука за информации од јавен карактер

Одлука за определување на службени лица за посредување со информации од јавен карактер на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар

Изјави за антикорупција на членовите на Училишниот одбор на ООУ „Киро Глигоров Скопје - Центар“

Полугодишен извештај за работата на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје -Центар во учебната 2019-2020 година 

Годишна програма за работа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје -Центар во учебната 2019-2020 година

Годишна програма за екскурзии и настава во природа на ООУ „Киро Глигоров“ Скопје - Центар во учебната 2019 - 2020 година

Завршни сметки на ООУ „Киро Глигоров“ Сјопје - Центар за 2019 година

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner