Општинско Основно Училиште
„Киро Глигоров“ – Скопје

Распоред за додатна и дополнителна настава

2020-02-03 16:40:43

РАСПОРЕД ЗА ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА

ВО ОДДЕЛЕНСКА И ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ВО ,,КИРО ГЛИГОРОВ“ - СКОПЈЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОД.

 

Наставник

Одделение

Дополнителна

Додатна

Термин за консултации со родители

Лидија Панова -Стојановска

Билјана Васиќ 

Според новата концепција се одржува по потреба  Според новата концепција се одржува по потреба              среда

15-15:30 часот

Вања Василевска Тимковска 

 

 Iб  Според новата концепција се одржува по потреба  Според новата концепција се одржува по потреба            среда

15-15:30 часот

Маја Савеска- Станковска

Розика Ристевски

 

 Iв Според новата концепција се одржува по потреба  Според новата концепција се одржува по потреба            вторник

15-15:30 часот

Билјана Ивановски

Според новата концепција се одржува по потреба 

Според новата концепција се одржува по потреба 

 четврток

15-15:30 часот

Татјана Ивановска   Ирина Велјановска

IIа

Според новата концепција се одржува по потреба 

Според новата концепција се одржува по потреба 

 четврток

15-16 часот

Анета Мицковска  Менка Чадиноска

IIб

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 четврток

15-16 часот

Јелена Богдановиќ Искра Алексиевска

IIв

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 четврток

15-16 часот

Тања Поповска Грујовски Јадранка Цуклевски 

IIг 

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 четврток

15-16 часот

Бранка Јакимовска Маја Штимац

IIIа

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 Вторник

15:15 -17 часот

Соња Јовановиќ Крстевска Софче Пеева

IIIб

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 четврток

15-16 часот

Ана Накова Елена Тасевска Јаневска

 IIIв

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 четврток

15-16 часот

Инека Монстерман Ирена Миноска

IIIг

Според новата концепција се одржува по потреба 

Според новата концепција се одржува по потреба 

 четврток

15-16 часот

Вилма Поповиќ

 

 IVa  Според новата концепција се одржува по потреба     Според новата концепција се одржува по потреба   среда

 12:45 -13:45 часот

Ленче Кузмановскана   IVб

Според новата концепција се одржува по потреба 

Според новата концепција се одржува по потреба   среда

 15-16 часот

 

Елена Новаковска

 IVв

Според новата концепција се одржува по потреба 

Според новата концепција се одржува по потреба  
 среда

 12:45 -13:30 часот

 

Елена Јурттутан

 IVг

Според новата концепција се одржува по потреба 

Според новата концепција се одржува по потреба 

понеделник

 12-12:30 часот

Ирена Пешевска 

 

 Va

Според новата концепција се одржува по потреба 

Според новата концепција се одржува по потреба    

  четврток

 

12:45 -13:45 часот

Катерина Кузмановска - Гаштов 

 

 Vб

Според новата концепција се одржува по потреба 

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 четврток

12:45 -13:45 часот

 Весна Трифуновска - Чижбановска

 

 

  Vв

Според новата концепција се одржува по потреба  

Според новата концепција се одржува по потреба  

 четврток

 

12:45 -13:45 часот

 

 

 

Предметен наставник Наставен предмет Дополнителна Додатна Термин за консултации со родители
VI одделение Според новата концепција се одржува по потреба 

  Сања Пејчиновска Крстиќ 

Македонски јазик   Четврток – 7 час Понеделник – 8 час Понеделник – 2 час

 Даниела Паневска Саздовска  

Македонски јазик  
Четврток – 6 час Среда – 6 час Среда - 4 час

 Ѓорѓи Ристески

Англиски јазик Среда – 7 час Вторник – 7 час Среда - 2 час

Благица Блажевска Богдановска

Англиски јазик Среда – 7 час  Вторник – 7 час Четврток – 3 час

Катица Лазовска

 Англиски јазик Понеделник -7 час   Среда – 7 час Среда - 2 час
Ивона Мицковска Англиски јазик Според новата концепција се одржува по потреба  Среда - 2 час 
Дарко Русевски Германски јазик Среда – 7 час Петок – 6 час Петок – 5 час
Елена Стојилковска  Географија/Природни науки  Вторник – 7 час Четврток – 6 час  Вторник – 1 час
Јасмина Драгеска Биологија/Хемија/Природни науки Понеделник – 7 час Среда – 7 час Четврток – 3 час
Павлинка Цонева  Математика Петок – 7  час  Понеделник – 7 час Среда – 4 час
 Мартина Алексовска  Математика Понеделник – 7 час 

Четврток

– 7 час 

Четврток

– 4 час

 Фросина Мантева  Физика  Вторник – 8 час Вторник – 7 час  Вторник – 2 час
Слаѓана Елезовиќ   Информатика Вторник – 7 час  Среда – 7 час  Среда – 5 час
Јана Трајковска   Историја/Граѓанско образование Среда – 7 час Четврток – 7 час  Понеделник – 4 час
Оливер Кузмановски Музичко образование  Вторник – 7 час Вторник – 8 час Понеделник – 3 час
 Снежана Шумковска Ликовно образование  Четврток – 8 час Вторник – 8 час Петок  – 4 час
Предраг Трајковски Физичко и здравствено образование     Понеделник – 2 час
 Емилија Јаничиќ   Физичко и здравствено образование     Понеделник – 2 час
Николче Тодоровски Физичко и здравствено образование     Петок – 2 час
 Јане Стојков   Физичко и здравствено образование      Петок – 2 час
Катерина Георгива Техничко образование     Понеделник (голем одмор)
Горица Бошкоска Класична култура на европски религии/ Етика/Иновации     Четврток- 4 час
 Маја Јакимовска Вештини на живеење     Четврток – 2 час

                                                                                                    Директор

                                                                                                               

                                                                                                          Билјана Билбиловска

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner