Општинско Основно Училиште
„Киро Глигоров“ – Скопје

Распоред за додатна и дополнителна настава

2020-02-03 16:40:43

РАСПОРЕД ЗА ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА

ВО ОДДЕЛЕНСКА И ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ВО ,,КИРО ГЛИГОРОВ“ - СКОПЈЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОД.

 

Наставник

Одделение

Дополнителна

Додатна

Термин за консултации со родители

Татјана Ивановска   Ирина Велјановска

 Iа

Според новата концепција се одржува по потреба 

Според новата концепција се одржува по потреба 

 четврток

15-16 часот

Анета Мицковска  Менче Чадиноска

 Iб

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 четврток

15-16 часот

Јасмина Кинеска Искра Алексиевска

 Iв

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 четврток

15-16 часот

Тања Поповска Грујовски Јадранка Цуклевски 

 Iг

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 четврток

15-16 часот

Бранка Јакимовска Маја Штимац

 IIа

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 четврток

15-16 часот

Соња Јовановиќ Крстевска Ивана Нешовска

 IIб

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 четврток

15-16 часот

Ана Накова Снежана Трајковска

 IIв

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 четврток

15-16 часот

Инека Монстерман Ирена Миноска

IIг

Според новата концепција се одржува по потреба 

Според новата концепција се одржува по потреба 

 четврток

15-16 часот

Вилма Поповска

Вања Василевска Тимковска 

 IIIa         четврток

7 час  

12:45 до 13:25

  вторник

6 час 

 12:00 до 13:40

 среда

 15-16 часот

Ленче Кузмановскана Розика Ристевски  IIIб

четврток

7 час 

12:45 до 13:25

 вторник

 5 час  

11:15 до 11:55

 среда

 15-16 часот

Билјана Ивановски

Елена Новакова

 IIIв

 среда

7 час

12:45 до 13:25

 вторник 

 7 час  

12:45 до 13:25

 среда

 15-16 часот

Билјана Васиќ 

Елена Јурттутан

 IIIг

среда 

6 час  

12:00 до 12:40

понеделник

5 час  

11:15 до 11:55

среда

 15-16 часот

Ирена Пешевска 

 

 IVa

Според новата концепција се одржува по потреба 

Според новата концепција се одржува по потреба    

 четврток

16-17 часот

Катерина Кузмановска - Гаштов 

 

 IVб

Според новата концепција се одржува по потреба 

 Според новата концепција се одржува по потреба 

 четврток

12:25-13:25 часот

 Весна Трифуновска - Чижбановска

 

 

  IVв

Според новата концепција се одржува по потреба  

Според новата концепција се одржува по потреба  

 четврток

12:25-13:25 часот

Лидија Панова -Стојановска

Va

Според новата концепција се одржува по потреба 

Според новата концепција се одржува по потреба   среда

12:25-13:25 часот

Маја Савеска- Станковска

 

Vб

Според новата концепција се одржува по потреба 

Според новата концепција се одржува по потреба     среда

12:25-13:25 часот

 

 

 

Предметен наставник Наставен предмет Дополнителна Додатна Термин за консултации со родители
  Сања Пејчиновска Крстиќ  Македонски јазик   Понеделник – 7 час Среда – 6 час Четврток – 4 час
 Даниела Паневска Саздовска  Македонски јазик  
Среда – 6 час Петок – 7 час Средаа - 4 час
 Ѓорѓи Ристески Англиски јазик Понеделеник – 7 час Вторник – 7 час Понеделник -6 час
Благица Блажевска Богдановска Англиски јазик Понеделник – 8 час  Петок – 7 час Четврток – 4 час
Катица Лазовска Англиски јазик Петок – 5 час   Четврток – 6 час Вторник – 2 час
Елена Стојилковска  Географија/Природни науки  Вторник – 7 час Четврток – 6 час  Вторник – 4 час
Јасмина Драгеска Биологија/Хемија/Природни науки Петок – 7 час Понеделник – 7 час Четврток – 3 час
Маријана Крстеска  Математика Среда – 7  час  Среда – 8 час Среда – 7 час
 Игор Сасански  Математика Четвток – 6 час  Понеделник – 6 час  Понеделник – 2 час
 Фросина Мантева  Физика  Четврток – 8 час Четврток – 7 час  Четврток – 3 час
Слаѓана Елезовиќ   Информатика Вторник – 7 час  Четврток – 7 час  Четврток – 7 час
Катерина Исаевска Германски јазик Среда – 7 час Среда – 8 час  
Јана Трајковска   Историја/Граѓанско образование Среда – 7 час Вторник – 7 час Четврток – 4 час
Оливер Кузмановски Музичко образование  Среда – 8 час Вторник – 7 час Среда – 6 час
 Снежана Шумковска Ликовно образование  Четврток – 8 час Вторник – 8 час Вторник – 4 час
Предраг Трајковски Физичко и здравствено образование Среда – 8 час Среда – 7 час Петок – 6 час
 Емилија Јаничиќ   Физичко и здравствено образование  Вторник – 8 час  Четврток – 8 час Среда – 5 час
Николче Тодоровски   Физичко и здравствено образование  Среда – 7 час Среда – 6 час  Среда – 2 час
Катерина Георгива Техничко образование  Понеделник – 8 час Понеделник – 7 час Понеделник (голем одмор)
Горица Бошкоска Класична култура на европски религии/ Етика/Иновации Четврток – 8 час Четврток – 8 час Четврток- 8 час
 Маја Јакимовска Вештини на живеење Четврток – 7 час Четврток – 7 час Четврток – 7 час

                                                                                                    Директор

                                                                                                               

                                                                                                          Билјана Билбиловска

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner